ORGANI KOMORE:

U oktobru 2010. godine uspješno su provedeni izbori za organe Komore za mandatni period 2010-2014.

Nakon izbora za predstavnike članova Privredne komore Kantona Sarajevo u Skupštinu Komore, koji su održani 5. oktobra, održana je i konstiturirajuća sjednica ovog najvišeg organa Komore. Za predsjednika Skupštine izabran je Muhamed Šaćiragić, a za potpredsjednicu dr Mirjana Močević.

Novi članovi Skupštine su jednoglasno izabrali Kemala Grebu za predsjednika Komore. Izglasan je i novi sastav Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom UO Nevenom Hadžisulejmanovićem i potpredsjednikom Eldinom Hadžiselimovićem, kao i sastav Nadzornog odbora Komore, kojim će predsjedavati Izet Jelić.

Kemal Grebo, Predsjednik Komore

Muhamed Šaćiragić, predsjednik Skupštine

Mirjana Močević, potpredsjednica Skupštine

Neven Hadžisulejmanović, predsjednik UO

 

Eldin Hadžiselimović, potpredsjednik UO

 

Izet Jelić, predsjednik NO

SKUPŠTINA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2010-2014
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED, PREDSJEDNIK
CENTROTRANS-EUROLINES D.D.

 
2.
MOČEVIĆ MIRJANA, POTPREDSJEDNICA
OTTO BOCK ADRIA
3.
AHMETSPAHIĆ MUJO TMP AHMETSPAHIĆ d.o.o.
4.
AJDINOVIĆ SELMA EUROPRONET BOSNIA d.o.o.
5.
BEŠLIJA EMGIJAD ASA AUTO
6.
BEŠOVIĆ ZAHID HOTEL Maršal BJELAŠNICA d.o.o.
7.
BOGDANOVIĆ SANJA PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
8.
DELIĆ OSMAN KJU SPOMENIK PRIRODE VRELO BOSNE SARAJEVO
9.
DURADBEGOVIĆ RAZIJA UNITIC d.o.o.
10.
DŽANANOVIĆ ESED JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
11.
DŽUBUR SENA GORENJE COMMERCE d.o.o.
12.
FRTUNA NEDŽAD ZVIJEZDA d.o.o.
13.
HADŽIMUSIĆ SEAD FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d.
14.
HADŽISULEJMANOVIĆ NEVEN SPRIND d.d.
15.
HALEBIĆ NAĐA ALEM SISTEM d.o.o.
16.
JUNUZOVIĆ ORHIDEJA BH TELECOM d.d.
17.
KADRIĆ EMIR JU STUDENTSKI CENTAR
18.
KRUPALIJA SEAD BH PASSPORT d.o.o.
19.
ROJS MIROSLAV STILLES d.o.o.
20.
KUPUSOVIĆ NIZAMA PAPIR SERVIS d.d.
21.
MAHALIJA FAIK JKP “KOMUNALAC” HADŽIĆI d.o.o.
22.
MERDIĆ AJLINA SEMIKEM d.o.o.
23.
MUHAREMOVIĆ EMINA RAIFFEISEN BANK d.d. BiH
24.
GERIN SENID OCEAN d.o.o.
25.
MUŠINBEGOVIĆ ALMA GP ŽGP d.d.
26.
PAPOVIĆ FERID KJKP “POKOP” d.o.o.
27.
SELMANOVIĆ SALIH KJKP “SARAJEVOGAS” d.o.o.
28.
SMAJIĆ HAJRUDIN ASA PVA d.o.o.
29.
TERZIĆ MIDHAT SARAJEVO-OSIGURANJE d.d
30.
TREBOVIĆ DRAGAN SARAJEVOPUTEVI d.d.
31.
TUFO FUAD ČIP SISTEMI d.o.o.
32.
ZEJČIROVIĆ AIDA BOLJI POSAO d.o.o.
33.
ZUKIĆ BELMA JKP “ VODOSTAN” ILIJAŠ d.o.o.

 

UPRAVNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2010-2014
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
NEVEN HADŽISULEJMANOVIĆ, PREDSJEDNIK UO MERCATOR BH D.O.O.
 
2.
ELDIN HADŽISELIMOVIĆ, POTPREDSJEDNIK UO ASA AUTO D.O.O.
3.
MIROSLAV JANJIĆ TVORNICA ELEKTROOPREME D.D.
4.
NUKO GREBOVIĆ KJKP «POKOP» SA P.O.SARAJEVO
5.
NEDIM ČEHAJIĆ IN D.O.O.
6.
ZAHID BEŠOVIĆ HOTEL MARŠAL BJELAŠNICA D.O.O.
7.
ORHIDEJA JUNUZOVIĆ BH TELECOM D.D. SARAJEVO
8.
MIRSAD KURTOVIĆ UNITIC D.O.O.
9.
MUAMER MAHMUTOVIĆ PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO
NADZORNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2010-2014
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
IZET JELIĆ, PREDSJEDNIK NO
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
 
2.
DŽEMALUDIN ĐOZO VAKUFSKA BANKA D.D.
3.
EDIN LONČARIĆ CENTROTRANS-EUROLINES D.D.

 

STRUČNA TIJELA KOMORE

SAVJET KOMORE
RB. IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Akademik, prof. dr Božidar Matić, predsjednik
AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
 
2.
prof. dr Muris Čičić, zamjenik predsjednika EKONOMSKI FAKULTET
3.
prof. dr Marko Beroš EKONOMSKI INSTITUT
4.
prof. dr Mehmed Bublin ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ
5.
prof. dr Fikret Čaušević EKONOMSKI FAKALTET
6.
prof. dr Ante Domazet EKONOMSKI FAKALTET
7.
prof. dr Ešref Gačanin IPSA-INSTITUT
8.
prof. dr Azra Hadžiahmetović EKONOMSKI FAKULTET
9.
prof.dr Dževad Jarebica POLJOPRIVREDNI FAKULTET
10.
dr Aleksandar Knežević CETEOR
11.
prof. dr Fahrudin Oručević ALEM SISTEM
12.
dr Džemal Peljto INSTITUT ZA GAS
13.
prof. dr Boris Tihi EKONOMSKI FAKULTET

 

SAVJET ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOZEMSTVOM
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Mirsad Kurtović, predsjednik
UNITIC d.o.o.
 
2.
Esed Džananović, zamjenik predsjednika JP ELEKTROPRIVREDA BIH
3.
Bakir Čengić EL TARIK OIL d.o.o.
4.
Izet Džafić AKOVA IMPEX d.o.o.
5.
Ibrahim Smajlagić KLAS d.d.
6.
Miroslav Janjić TVORNICA ELEKTRO OPREME d.d.
7.
Mustafa Čerimagić PETROLINVEST d.d.
8.
Jasenko Maglajlija UNIS PROMEX d.d.
9.
Sabahudin Žujo FARMAVITA d.o.o.
10.
Asim Nanić GP ŽGP d.d.
11.
Marijan Hrkaš ELSATRADE d.o.o.
12.
Amira Sipović STANDARD d.d.

 

 

SAVJET ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Brane Vujičić, predsjednik
PING d.o.o.
 
2.
Orhideja Junuzović, zamjenik predsjednika BH TELECOM d.d.
3.
Nađa Halebić ALEM SISTEM d.o.o.
4.
Adnan Manso AN-KA d.o.o.
5.
Armin Huko AV COM d.o.o.
6.
Miralem Šabović BBS d.o.o.
7.
Narcis Ahmedagić BIRING BH d.o.o.
8.
Edin Branković BRANK d.o.o.
9.
Jasmin Šepo CARPE DIEM d.o.o.
10.
Elman Tabaković CONNEXIT d.o.o.
11.
Dina Marevac DIJAL - "M" d.o.o.
12.
Faik Đikić ĐIKIĆ d.o.o.
13.
Esad Brković ELOB –CATV d.o.o.
14.
Azra Atagić-Ćatović EUROKAPIJA d.o.o. Ilidža
15.
Amir Oručević EUROPRONET BOSNIA d.o.o.
16.
Kenan Trokić Global Payments Europe d.o.o.
17.
Haris Čečo HERMES SOFTLAB d.o.o.
18.
Alma Gibić INFO DOM d.o.o.
19.
Amer Haljevac JAPET d.o.o.
20.
Sead Gutić KABLOVSKA TELEVIZIJA „HS” d.o.o.
21.
Nedim Softić MKS d.o.o.
22.
Senid Gerin OCEAN d.o.o.
23.
Sanjin Avdić OFFICE COM d.o.o.
24.
Muamer Bezdrob PING d.o.o.
25.
Isan Selimović QSS d.o.o.
26.
Fuad Džendžo RACIONAL d.o.o.
27.
Neven Randić RECRO-net d.o.o. Ilidža
28.
Andrej Boštjančić SOFTNET d.o.o.

 

SAVJET ZA OKOLINU I ODRŽIVI RAZVOJ
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Dragan Ajanović, predsjednik
CETEOR d.o.o.
 
2.
Erna Alihodžić, zamjenik predsjednika DVOKUT PRO d.o.o.
3.
Rejhana Džaka JP ”ELEKTROPRIVREDA”
”ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO”
4.
Selim Babić KJKP “RAD” p.o. Sarajevo
5.
Salih Selmanović KJKP ”SARAJEVO-GAS”
6.
Kenan Čengić NIVAL SARAJEVO
7.
Ismet Hrnjica Bosna – S Oil Services Company d.o.o.
8.
Branimir Muidža TVORNICA CEMENTA KAKANJ
9.
Faruk Jakupović IGT d.o.o.
10.
Ešref Gačanin IPSA –INSTITUT d.o.o.
11.
Osman Delić KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
12.
Enver Šišić PERUTNINA PTUJ B d.o.o. Breza
13.
Ibrahim Smajlagić KLAS d.d.
14.
Edin Mulahasanović FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d.
15.
Hurem Ramiz TRGOSIROVINA d.o.o.
16.
Ismail Kupusović PAPIR SERVIS d.d.

 

SAVJET ZA INDUSTRIJU
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Neven Hadžisulejmanović, predsjednik MERCATOR BH d.o.o.
 
2.
   

 

SAVJET ZA POLJOPRIVREDU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Zlatan Ivanović, predsjednik BROJLER d.o.o.
 
2.
Osman Delić, zamjenik predsjednika KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA

 

SAVJET ZA ŠUMARSTVO, DRVNU INDUSTRIJU, GRAFIČKU DJELATNOST I PRERADU DUHANA
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Sead Hadžimusić, predsjednik
FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d.
2.
Sanja Bogdanović, zamjenik predsjednika PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.

 

SAVJET ZA GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PROJEKTANTSKE USLUGE
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Asim Nanić, predsjednik GP ŽGP d.d.
 
2.
Ešref Gačanin, zamjenik predsjednika IPSA - INSTITUT d.o.o.

 

SAVJET ZA KOMUNALNU DJELATNOST
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Nuko Grebović, predsjednik KJKP “POKOP” sa p.o. Sarajevo
 
2.
Belma Zukić, zamjenik predsjednika JKP “VODOSTAN” Ilijaš d.o.o.

 

SAVJET ZA SAOBRAĆAJ I VEZE
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED, PREDSJEDNIK
CENTROTRANS-EUROLINES D.D.

 
2.
Džemo Tucak, zamjenik predsjednika JP BH POŠTA d.o.o.

 

SAVJET ZA TRGOVINU
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Eldin Hadžiselimović, predsjednik ASA AUTO d.o.o.
 
2.
Sena Džubur, zamjenik predsjednika GORENJE COMMERCE d.o.o.

 

SAVJET ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Zahid Bešović, predsjednik HOTEL MARŠAL BJELAŠNICA d.o.o.
 
2.
Zoran Bibanović, zamjenik predsjednika T.A. OTAS d.o.o.

 

SAVJET ZA BANKARSTVO I FINANSIJSKE USLUGE
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Emina Muharemović, predsjednik
RAIFFEISEN BANK d.d.
 
2.
Nusret Čaušević, zamjenik predsjednika LOKMICRO

 

SAVJET ZA OSIGURANJE
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Midhat Terzić, predsjednik SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
 
2.
Damir Lačević, zamjenik predsjednika BOSNA REOSIGURANJE

 

SUD ČASTI
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Edis Kusturica, predsjednik Suda izvršni direktor Uprave Vakufske banke d.d. Sarajevo
 
2.
mr. Amel Ramić, tužioc Suda JP «Elektroprivreda» - «Elektrodistribucija Sarajevo»
3.
Mubera Begić - Žiga, sudija Suda rukovodilac službe pravnih i opštih poslova - KJKP Toplane Sarajevo
4.
Alma Mušinbegović, sudija Suda šef Pravne i kadrovske službe GP «ŽGP» d.d. Sarajevo
5.
Mubera Kadrić, sekretar Suda direktorica Centra za razvoj poduzetništva u Stručnoj službi Komore

 

KOMISIJA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA KODEKSA POSLOVNE ETIKE ČLANOVA KOMORE
RB.
IME I PREZIME
1.
Mirjana Močević, predsjednica
 
2.
Sanja Bogdanović, zamjenica predsjednice
3.
Zoran Bibanović, član
4.
Džemo Tucak, član
5.
Brano Vujičić, član

 

KOMISIJA ZA DODJELU PRIZNANJA KOMORE
RB.
IME I PREZIME
1.
Miroslav Janjić, predsjednik
 
2.
Nusret Čaušević, član  
3.
Zlatan Ivanović, član

 

 
 
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba

Copyright © PKKS 2011. All rights reserved