Aktivnosti Komore

 

Preuzimanje i statusne promjene dioničkih društava – direktive EU i praksa u Federaciji BiH

/ 13.06.2017. godine/

Preuzimanje dioničkih društava, statusne promjene dioničkih društava – direktive EU i praksa u Federaciji BiH, bila je tema seminara održanog 13. juna 2017. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo. Ova jednodnevna predavanja okupila su članove uprava privrednih društava,  te jedan broj pravnika i ekonomista zainteresiranih za navedenu tematika.

Preuzimanje dioničkog društva je poseban pravni institut čija je suština stjecanje prava upravljanja, koje omogućava samostalno jednom licu ili grupi lica većinsko pravo glasa u organima dioničkog društva.

Namjera organizatora je bila izložiti privrednicima one pravne aspekte preuzimanja dioničkih društava, a koje imaju utjecaj na zaštitu privatnog interesa, prije svega postojećih dioničara. Jedan  segment predavanja bio je posvećen i zaštiti javnog interesa, koji se ogleda u potrebi zaštite slobode konkurencije i stabilnosti tržišta. U tu svrhu obrađene su i pojedine odredbe Zakona o konkurenciji, pogotovo one koje mogu ili imaju utjecaj na preuzimanje dioničkih društava.

Predavač je bio mr.sc. Dejan Davidović, stručni savjetnik u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, bio je i član radne grupe za izradu prednacrta Zakona o privrednim društvima (organiziranoj od strane Međunarodne finansijske korporacije IFC), kao i radne grupe za izradu Zakona o investicijskim fondovima.

Posebnu pažnju u svojim predavanjima gosp. Davidović je posvetio obavezama organa upravljanja dioničkog društva u slučaju postupka preuzimanja, a ukazao je i na stanje u praksi u pogledu preuzimanja dioničkih društava, uz uporedni pregled sa Direktivom EU.

  


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved